If you have already registered, please click here to login Login
[gtranslate]

Bij de viering van het 10-jarig jubileum van de Jezus-tot-de-mensheid missie werd ons gevraagd om te bidden om de impact van de Covid-19 pandemie, en al wat daarop zal volgen, af te zwakken. Er wordt ons ook gevraagd te bidden om de redding van de zielen. Er wordt ons verzocht om gedurende vijf weken, beginnend op 10 november, elke dag om 15.00 uur plaatselijke tijd, te bidden voor deze twee specifieke intenties. De gebeden die we minimum zullen bidden zijn: het 3-uurgebed, het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid en de dagelijkse kerngebeden. Laat ons elke dag om 15.00 uur allemaal samen deze pagina bezoeken, en bidden met de rest van het restleger overal ter wereld door de gebedsvideo hieronder met de dagelijkse kerngebeden af te spelen:

Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt Geheiligd zij Uw naam. Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.

Gebed tot de H. Aartsengel Michaël

Heilige Aartsengel Michaël,  verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Dat God hem gebiede, zo smeken wij ootmoedig.
En Gij, Vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en al de boze geesten, die tot het verderf van de zielen over de wereld ronddwalen, door de goddelijke kracht in de hel terug.  Amen.

Kruistochtgebed (33) ‘Zegel van de Levende God’

O mijn God, mijn liefhebbende Vader, ik aanvaard met liefde en dankbaarheid Uw Goddelijk Zegel van bescherming. Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en mijn ziel. Ik buig neer in nederige dankzegging en bied U mijn diepe liefde en mijn trouw aan U, mijn geliefde Vader, aan. Ik smeek U om mij en mijn geliefden te beschermen met dit bijzondere Zegel. En ik wijd mijn leven aan Uw dienst voor eeuwig en altijd. Ik houd van U, lieve Vader. Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader. Ik offer U op het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon als verzoening voor de zonden van de wereld  en voor de redding van al Uw kinderen.  Amen.

Kruistochtgebed (24) ‘Volle aflaat voor absolutie’ 

O mijn Jezus, U bent het licht van de wereld. U bent de vlam die alle zielen raakt. Uw barmhartigheid en liefde kennen geen grenzen. Wij zijn het offer, dat U gebracht hebt door Uw kruisdood, niet waardig. Toch weten wij dat Uw liefde voor ons groter is dan de liefde die wij voor U bezitten. Verleen ons, O Heer, de gave van nederigheid  opdat wij Uw Nieuw Koninkrijk verdienen. Vervul ons met de Heilige Geest  zodat we kunnen oprukken en Uw strijdmacht leiden  om de waarheid van Uw heilig Woord te verkondigen  en onze broeders en zusters voor te bereiden  op de glorie van Uw Tweede Komst op aarde. Wij vereren U. Wij loven U. Wij bieden onszelf, onze zorgen, ons lijden aan  als een geschenk voor U om zielen te redden. Wij houden van U, Jezus Ontferm U over al Uw kinderen,  waar ze ook zijn.  Amen.

Kruistochtgebed (96) ‘Om onze kruistochtgebedsgroep te zegenen en te beschermen’

O mijn liefste Jezus, zegen en bescherm ons,  Uw kruistochtgebedsgroep alstublieft,  zodat wij immuun worden voor de boze aanvallen van de duivel, en voor elke boze geest die ons kan kwellen,  in deze heilige missie om zielen te redden.  Mogen wij trouw en sterk blijven terwijl wij volharden om de wereld Uw heilige naam voor te houden  en mogen wij nooit opgeven in de strijd om de waarheid van Uw heilig Woord te verspreiden. Amen.

Kruistochtgebed (1) ‘Mijn geschenk aan Jezus om zielen te redden’

Mijn liefste Jezus, U die zoveel van ons houdt,  sta me toe om op mijn bescheiden manier Uw dierbare zielen te helpen redden.  Ontferm U over alle zondaars  ongeacht hoe zwaar zij U beledigen. Sta mij toe om door gebed en lijden  deze zielen, die de Waarschuwing misschien niet overleven, te helpen  om te streven naar een plaats bij U in Uw Koninkrijk. Verhoor mijn gebed, o zoete Jezus,  om U te helpen deze zielen, waar U naar snakt, voor U te winnen. O Heilig Hart van Jezus,  ik verzeker te allen tijde mijn trouw aan Uw Allerheiligste Wil. Amen.

Kruistochtgebed (30) ‘Gebed om oorlog, hongersnood en godsdienstvervolging af te wenden’

O mijn Eeuwige Vader, God, de Schepper van het heelal,v In naam van Uw dierbare Zoon  smeek ik U om ervoor te zorgen dat wij U meer liefhebben. Help ons om moedig, onbevreesd en sterk te zijn  in tijden van tegenspoed. Aanvaard vóór Uw troon onze offers, lijden en beproevingen als een geschenk  om Uw kinderen op aarde te redden. Verzacht het hart van de onreine zielen. Open hun ogen voor de waarheid van Uw liefde zodat zij zich kunnen aansluiten bij al Uw kinderen  in het Paradijs op aarde  dat U liefdevol voor ons geschapen hebt  overeenkomstig Uw Goddelijke Wil. Amen

Kruistochtgebed (59) ‘Belofte van trouw aan de Goddelijke Wil’

O, God de Allerhoogste O, Hemelse Vader, ik beloof U mijn standvastige trouw  om U te eren en U te gehoorzamen  in alles wat in vereniging is met Uw Goddelijke Wil op aarde. Ik bied U, door het Heilig Bloed van Uw enig geliefde Zoon, de ware Messias, mijn lichaam en mijn ziel aan ten behoeve van alle zielen  opdat wij ons eendrachtig kunnen verenigen in Uw Hemels Koninkrijk, dat komende is,  zodat Uw Heilige Wil geschiede op aarde  zoals in de Hemel. Amen.

Kruistochtgebed (69) ‘Gebed tot God de Vader om Zijn Goddelijke Wil te aanvaarden’

God, Almachtige Vader,  ik aanvaard Uw Goddelijke Wil. Help Uw kinderen om deze te aanvaarden. Belet dat Satan Uw kinderen het recht op hun Vaders erfdeel ontzegt. Laat ons nooit de strijd om Uw erfdeel in het Paradijs opgeven. Luister naar onze smeekbeden om Satan en zijn gevallen engelen te verbannen. Ik vraag U, lieve Vader,  om de aarde te reinigen door Uw barmhartigheid  en ons te bekleden met Uw Heilige Geest. Leid ons om Uw allerheiligste strijdmacht te vormen,  beladen met de kracht om het Beest voorgoed te verbannen. Amen.

Kruistochtgebed (79) ‘Voor twee miljard verdwaalde zielen’

O lieve Jezus,  ik smeek U om Uw barmhartigheid uit te storten  over de verdwaalde zielen. Vergeef hen dat zij U afwijzen  en maak gebruik van mijn gebed en lijden  zodat U, door Uw barmhartigheid,  over hen de genaden kunt uitstorten  die zij nodig hebben om hun ziel te heiligen. Ik vraag U het geschenk van genade voor hun zielen. Ik vraag U hun hart te openen  waardoor zij naar U zullen gaan  en U vragen hen te vervullen met de Heilige Geest  zodat zij de waarheid over Uw liefde kunnen aanvaarden  en voor eeuwig bij U en heel Gods familie kunnen wonen. Amen.

Kruistochtgebed (102) ‘Om het vertrouwen en het geloof in Gods boodschap voor de wereld te behouden’

Liefste Jezus, wanneer ik neerslachtig ben, richt mij dan op. Wanneer ik twijfel, verlicht mij. Wanneer ik verdriet heb, toon mij Uw liefde. Wanneer ik bekritiseer, help mij te zwijgen. Wanneer ik een ander in het openbaar oordeel, verzegel mijn lippen. Wanneer ik in Uw naam godslasteringen uit,  verlos mij dan en breng mij terug onder Uw bescherming. Wanneer het mij aan moed ontbreekt,  geef mij dan het zwaard dat ik nodig heb,  om te strijden en de zielen te redden waar U naar verlangt. Wanneer ik Uw liefde weersta,  help mij dan om mij over te geven  en mij volledig te verlaten op Uw liefdevolle zorg. Wanneer ik afdwaal,  help mij dan de weg van de Waarheid te vinden. Wanneer ik Uw Woord in twijfel trek,  geef mij dan de antwoorden die ik zoek. Help mij geduldig, liefdevol en vriendelijk te zijn,  ook tegen diegenen die U vervloeken. Help mij diegenen te vergeven die mij beledigen,  en schenk mij de genade die ik nodig heb  om U te volgen tot aan de uiteinden der aarde. Amen.

Kruistochtgebed (104) ‘Bevrijd deze ziel uit de slavernij’

Liefste Jezus,  ik bied U de ziel aan van mijn broeder en zuster,  die hun ziel aan Satan overgegeven hebben. Neem deze ziel aan en verlos haar in Uw heilige ogen. Bevrijd deze ziel uit de slavernij van het Beest  en bezorg haar de eeuwige zaligheid. Amen.

Kruistochtgebed (111) ‘Om jullie kinderen aan Jezus Christus toe te wijden’

O lieve Moeder van de Verlossing,  ik wijd mijn kinderen (noem hier de naam van het kind/kinderen) toe aan Uw Zoon  zodat Hij hun vrede voor de geest en liefde voor het hart kan bezorgen. Bid a.u.b. dat mijn kinderenin de barmhartige armen van Uw Zoon opgenomen zullen worden  en behoed hen voor het kwaad. Help hen trouw te blijven aan het heilig Woord van God,  vooral in tijden dat zij bekoord worden om zich van Hem af te keren. Amen.

Kruistochtgebed (115) ‘Om de gave van bekering’

O Moeder van de Verlossing,  bedek mijn ziel met Uw tranen van verlossing.  Verlos mij van twijfels. Verhef mijn hart  zodat ik de aanwezigheid van Uw Zoon zal voelen. Breng mij vrede en vertroosting. Bid opdat ik werkelijk bekeerd zal worden. Help mij de Waarheid aan te nemen  en open mijn hart om de barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus, te ontvangen. Amen.

Kruistochtgebed (129) ‘Om de gave van liefde’

O God, vervul mij a.u.b. met Uw liefde. Help mij de gave van liefde te delen met al diegenen die Uw barmhartigheid nodig hebben. Help mij meer van U te houden. Help mij al diegenen te beminnen  die Uw li efde nodig hebben. Help mij Uw vijanden lief te hebben. Laat de liefde waarmee U mij gezegend hebt,  gebruikt worden om het hart te overspoelen  van iedereen met wie ik in contact kom. Help mij om met de liefde die U in mijn ziel stort,  alle kwaad te overwinnen, zielen te bekeren  alsook de duivel en al die verdorven vertegenwoordigers van hem, die de waarheid van Uw heilig Woord trachten te vernietigen, te verslaan. Amen.

Kruistochtgebed (143) ‘Om de missie van redding te beschermen’

O Moeder van de Verlossing,  bescherm deze missie, een geschenk van God  om al Zijn kinderen, wijd en zijd, eeuwig leven te brengen.  Spreek a.u.b. voor ons ten beste  bij Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,  om ons de moed te geven om onze plicht te vervullen: God te allen tijde te dienen, vooral wanneer we hierdoor te lijden hebben.  Help deze missie om miljarden zielen te bekeren,  overeenkomstig de Goddelijke Wil van God,  en om die harten van steen in liefhebbende dienaren van Uw Zoon te veranderen.  Schenk ons allen, die Jezus in deze missie dienen,  de kracht om de haat en de vervolging van het kruis te overwinnen,  en om het lijden dat daarmee gepaard gaat, met edelmoedigheid van hart en met een volledige aanvaarding van wat er komen kan, te verwelkomen. Amen. 

Kruistochtgebed (155) ‘Om bescherming van de missie van redding’

O liefste Moeder van de Verlossing,  aanhoor onze roep om de bescherming van de missie van redding en om de bescherming van Gods kinderen.  Wij bidden voor diegenen die op dit groot historisch moment de Wil van God trotseren.  Wij vragen dat U al diegenen beschermt,  die gehoor geven aan Uw oproep en aan het Woord van God,  om iedereen te redden van de vijanden van God.  Help a.u.b. om die zielen te bevrijden,  die aan de misleiding van de duivel ten prooi vallen,  en open hun ogen voor de Waarheid. O Moeder van de Verlossing,  help ons, arme zondaars,  waardig gemaakt te worden om de genade van volharding te ontvangen in onze tijd van lijden  in de naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus. Bescherm deze missie tegen onheil.  Bescherm Uw kinderen tegen vervolging.  Bedek ons allen met Uw allerheiligste mantel  en elke keer dat wij om het spreken van de Waarheid, om het meedelen van het Woord van God aangevochten worden, begunstig ons dan met de gave ons geloof te behouden,  voor de rest van onze dagen, nu en voor altijd. Amen.

Kruistochtgebed (158) ‘Bescherm mij tegen de ene-wereldreligie’

Lieve Jezus,  bescherm mij tegen het kwaad van de nieuwe ene-wereldreligie, die niet van U komt.  Sta mij bij op mijn tocht naar de vrijheid,  langs het pad naar Uw Koninkrijk. Laat mij met U verenigd blijven,  telkens wanneer ik gekweld en gedwongen word  om leugens te slikken, die door Uw vijanden verspreid worden om zielen te verderven. Help mij de vervolging te doorstaan,  om standvastig bij het ware Woord van God te blijven tegen valse leerstellingen en andere heiligschennissen in,  die ik misschien gedwongen word te accepteren. Neem mij, door de gave van mijn vrije wil,  op in het domein van Uw Koninkrijk  om mij in staat te stellen op te staan en de Waarheid te verkondigen  wanneer deze als een leugen bestempeld zal worden. Laat mij nooit wankelen, aarzelen of uit angst weglopen, ondanks de vervolging.  Help mij om, zolang ik leef, vastberaden en standvastig bij de Waarheid te blijven. Amen.

Kruistochtgebed (164) ‘Vredesgebed voor de naties’

O Jezus, breng mij vrede. Breng vrede voor mijn natie en voor al die landen  die door oorlog en verdeeldheid verscheurd worden. Zaai de zaden van vrede uit onder die versteende harten die in naam van de gerechtigheid anderen leed berokkenen. Schenk al Gods kinderen de genaden om Uw vrede te ontvangen zodat liefde en harmonie kunnen gedijen, zodat de liefde voor God zal zegevieren over het kwaad  en de zielen behoed kunnen worden voor het bederf van onwaarheden, wreedheid en slechte ambities. Laat de vrede heersen over al diegenen  die hun leven aan de waarheid van Uw heilig Woord wijden  en over diegenen die U helemaal niet kennen. Amen.

België/Nederland – Dagelijkse kerngebeden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *